Ervaringen
Esref
"Uitstekende begeleiding en advies gehad bij het aankopen van mijn eerste woning!"
Merel
"Ferzekerd zorgde ervoor dat de verzekeringen perfect aansloten bij onze wensen en situatie."
Bob
"Zeker een aanrader voor advies rondom verzekeringen."
Sean
"Altijd bereikbaar op mail, WhatsApp of telefonisch."
Esref
"Uitstekende begeleiding en advies gehad bij het aankopen van mijn eerste woning!"
Merel
"Ferzekerd zorgde ervoor dat de verzekeringen perfect aansloten bij onze wensen en situatie."
Bob
"Zeker een aanrader voor advies rondom verzekeringen."
Sean
"Altijd bereikbaar op mail, WhatsApp of telefonisch."
9,9 uit 80 reviews

Privacy verklaring

Ferzekerd, gevestigd aan Parkweg 102, 7545MV te Enschede, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 84312114 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ferzekerd is een assurantietussenpersoon die bemiddelt in particuliere/zakelijke hypotheken en verzekeringen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ferzekerd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

In het geval wij bemiddelen voor een hypothecaire financiering verwerken wij ook de volgende gegevens;

 • Inkomensgegevens
 • Klantprofiel t.b.v. uw hypotheek
 • Adviesdossier t.b.v. uw hypotheekaanvraag en uw keuzes
 • Keuzes t.b.v. het advies m.b.t. uw hypotheek


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ferzekerd.nl, dan verwijderen wij  deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ferzekerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ferzekerd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ferzekerd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ferzekerd) tussen zit. Ferzekerd gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen:

 • Een adviesprogramma t.b.v. hypotheekaanvragen om u te kunnen voorzien van het juiste advies en de geldverstrekkers van de juiste aanvraag voor het aanvragen van een hypotheekofferte
 • Een online CRM systeem om uw gegevens te kunnen beheren en tijdig actie te kunnen ondernemen in geval van onderhoud, schade of risico.
 • Systemen van verzekeraars en geldverstrekkers om de diensten die wij leveren te kunnen leveren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ferzekerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle klantgegevens en informatie over of met betrekking tot een geleverde dienst zal zolang er een actieve relatie is tussen de klant en Ferzekerd bewaard blijven. Als er geen sprake meer is van een actieve dienst, in de zin van een lopende verzekering of abonnement, zullen de gegevens zeven jaar bewaard worden.

Van dit termijn kan worden afgeweken indien de klant dit wenst en via een duurzame drager dit reproduceerbaar verzoekt of indien wij hiervoor kiezen en de klant hiervan via een duurzame drager op de hoogte stellen. Het bewaren van gegevens heeft als doel om voor een gedeelte te voldoen aan de wet en regelgeving en in geval van een geschil we beroep kunnen doen op deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ferzekerd verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Ferzekerd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ferzekerd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ferzekerd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ferzekerd.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ferzekerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ferzekerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ferzekerd.nl